YUKI
Stock Icon
YUKI M1 CORREDERO SLIDING FISHING FLOAT 4.5mm (1gr - 2gr)

Sliding float

1218
€2.50
YUKI
Stock Icon
YUKI RONY SLIDING FLOAT 4.5mm (4.0gr - 5.0gr)

Sliding round float, no need to use extra weight

1222
€3.00
YUKI
Stock Icon
YUKI SOLEIL SLIDING FLOAT 4.5mm (4.0gr - 12.0gr)

Sliding round float, no need to use extra weight

1224
€4.00