Yuki
Stock Icon
YUKI "M1 CORREDERO" FLOAT POLE FISHING
Sliding float
1218
€2.50
Yuki
Stock Icon
YUKI "RONY" SLIDING FLOAT (4.0gr-5.0gr) FISHING
Sliding round float, no need to use extra weight
1222
€3.00
Yuki
Stock Icon
YUKI "SOLEIL" SLIDING FLOAT (4.0gr-12.0gr) FISHING
Sliding round float, no need to use extra weight
1224
€4.00