Yuki
Stock Icon
YUKI GLASS SEMI SINKING BOBARDA (20gr 50gr) FISHING
Glass semi sinking bobarda for spinning, available at sizes 20gr to 50gr
1214
€3.50
Yuki
Stock Icon
YUKI GLASS SINKING BOBARDA (20gr 50gr) FISHING
Glass sinking bobarda for spinning, available at sizes 20gr to 50gr
1215
€3.00