Yuki
Stock Icon
YUKI "GLASS" SEMI SINKING BOBARDA (20gr-50gr) FISHING
Glass semi sinking bobarda for spinning, available at sizes 20gr to 50gr
1214
€3.50
Yuki
Stock Icon
YUKI "GLASS" SINKING BOBARDA (20gr-50gr) FISHING
Glass sinking bobarda for spinning, available at sizes 20gr to 50gr
1215
€3.00